எச்சரிக்கை

எச்சரிக்கை

Sunday, 17 October 2021

தீபாவளி கொண்டாடு பாப்பா

காலையில் நீராடி பாப்பா - நீ 

புத்தாடை உடுத்திக்கொள் பாப்பா

கடவுளைக் கும்பிட்ட பின்னிங்கே

கொண்டாட்டம் களைகட்டும் பாப்பா


இனிப்புகள் பகிர்ந்துண்டு பாப்பா - நீ

இனிமையாய் மகிழ்ந்திடு பாப்பா

தீமையது தோற்றதைப் பாப்பா - நாம்

தீபாவளி கொண்டாடுவோம் பாப்பா


நண்பர்கள் உறவினர்க்கு பாப்பா - நீ 

நல்வாழ்த்துச் சொல்லிவிடு பாப்பா

பட்டாசுகள் வெடித்தே பாப்பா - நீயும்

பத்திரமாய்க் கொண்டாடு பாப்பா


பறவைகள் பயப்படாது பாப்பா - இந்தப் 

பூமியில் பட்டாசு வெடித்தால்

விலங்குகட்கும் வேதனை இல்லை -  நீ

வெடிகளைப் பத்திரமாய் வெடித்தால்


ஒருநாள் கொண்டாட்டம் பாப்பா - யார்க்கும்

பெருந்துன்பம் இருப்பதில்லை பாப்பா

அடிப்படை புரிந்தே பாப்பா - நீயும்

அகமகிழ்ந்து கொண்டாடு பாப்பா


- பார்வதேயன்.

Wednesday, 25 January 2017

ஈசன் சொல்

ஈசன் என்றொரு பெயராலும் - இந்த
மானுடர் என்னைச் சுட்டிடுவார் - நான்
வேறு என்றவர் எண்ணிடுவார்

என்னை வணங்குதல் ஏனென்றே - இங்கு
வணங்கும் பலரும் தெளியாதார் - அவர்
தெளிந்தோர் சொல்லும் கேளாதார்

Thursday, 14 January 2016

உவகைப் பெருதினம் தை

மனத்தின் மாசுகள் மண்ணொடு போக
நிலத்தின் குப்பை நெருப்பில் பொசுங்க
புகையாய் வானில் புண்ணியம் பெருகிப்
பொங்கி வருவதே தை

Saturday, 22 August 2015

காதலில் கசியும் காலத்திலும் கையில்
சங்கு சக்கரம் சகிதமாய் விளங்கும்
காக்கும் கடவுள் காட்டுகிற சேதி
கணமும் மறவாதே கடமை.

Tuesday, 30 June 2015

கேதாரி அடி சேர்ந்தார்க்கு

அறத்தினை ஒழுகும் மக்கள்
அரனையே துதிக்கும் மக்கள்
அவன்பதம் பணிய மலைமேல்
அஞ்சாது வந்த மக்கள்

Friday, 24 April 2015

காலடிச் சங்கரர் காலடி பணி

நெறிகளும் விதிகளும் நூல்களாய்ச் சங்கமித்த
நால்வேத முழுப்பொருள் நன்குணர் நல்லோன்
உபநிடதப் புதையலின் உறைவிடமே சத்குருவே
மாசற்ற உம்பாதம் பணிகின்றேன் சங்கரரே.

கருணைப் பெருங்கடலே கட்டுக்கள் மிகுந்திட்ட
பிறப்பிறப்புச் சுழலிதிலே பிறந்துழலும் மனம்மாற்ற
மெய்யின் தத்துவங்கள் முழுதுணர்ந்த பெரியோனே
பொற்பாதம் மனதாரப் பணிகின்றேன் சங்கரரே


Thursday, 23 April 2015

சங்கர ஜெயந்தி சமர்ப்பணம்

காலடி மண்ணில் உதித்துக்
காலம் பலவாய்த் தொடர்ந்த
தொல்லற முறைமை தொகுத்து
அறுவகை வழியாய் வைத்தான்