எச்சரிக்கை

எச்சரிக்கை

Thursday 14 January 2016

உவகைப் பெருதினம் தை

மனத்தின் மாசுகள் மண்ணொடு போக
நிலத்தின் குப்பை நெருப்பில் பொசுங்க
புகையாய் வானில் புண்ணியம் பெருகிப்
பொங்கி வருவதே தை