எச்சரிக்கை

எச்சரிக்கை

Saturday 22 August 2015

காதலில் கசியும் காலத்திலும் கையில்
சங்கு சக்கரம் சகிதமாய் விளங்கும்
காக்கும் கடவுள் காட்டுகிற சேதி
கணமும் மறவாதே கடமை.

No comments:

Post a Comment